Skip to content

Yleiset sopimusehdot  

1. Osapuolet 

Metsän hiilensidontatodistukseen voi kuulua kolme osapuolta, joista yksi on metsänomistaja, yksi metsän hiilensidontatodistuksen ostaja ja yksi Bluewhite Bioforest Oy, jatkossa metsän hiilensidontasopimuksen ja siihen liittyvän hiilensidontatodistuksen kaupankäynnin järjestäjä. 

1.2 Metsänomistaja ja hiilensidontatodistuksen ostaja 

Järjestäjä kerää osapuolista tarvittavat tiedot pystyäkseen luotettavasti varmentamaan osapuolet ja heihin liittyvät omistukselliset tiedot kyseessä olevasta metsäomaisuudesta. Lisäksi järjestäjä varautuu viranomaisten vaatimien tietojen välitykseen, kuten verotukseen tarvittavien tietojen tallentamiseen. Maksut ja kaupan toteutuminen ja vahvistuminen: Toimeksiannon tehdessään, ostaja maksaa päivän hinnalla saadun arvion mukaisen kokonaishinnan Bluewhite Bioforest Oy:n tilille. Toteutuneesta kaupasta ja sen kohteista Bluewhite Bioforest Oy toimittaa tiedon sähköpostilla ostajalle. Lisäksi Bluewhite Bioforest Oy hyvittää ostajan tiliä, mikäli kaupan toteutunut hinta on pienempi kuin ostajan Bluewhite Bioforest Oy:lle maksama arviohinta. Kokonaan peruuntuneesta toimeksiannosta Bluewhite Bioforest Oy hyvittää toimeksiannon tekijälle hänen maksamansa hinnan täysimääräisesti vähentämättä omia palvelumaksujaan. Palautukset pyritään maksamaan viiden pankkipäivän kuluessa. Ostotoimeksiannon hinta: Järjestelmä antaa Metsäkolikolle päivän hintaan perustuvan hinnan. Välittäjä ostaa tällöin ostajan lukuun sen määrän hiilensidontatodistuksia, kuin niitä päivän hintaan on saatavilla. Mikäli toimeksianto voidaan toteuttaa vain osittain, järjestäjällä on oikeus käydä kauppaa erissä koko toimeksiannon voimassaoloajan. Ostotoimeksiannon voimassaoloaika: Toimeksianto on voimassa oletuksena 30 vrk maksusuorituksesta. Halutessaan ostaja voi määrittää voimassaoloajan lyhyemmäksi. Kaupankäyntiajoista on saatavilla lisätietoa yhtiön kotisivuilla. Peruutusehdot: Ostaja voi halutessaan peruuttaa tekemänsä toimeksiannon, mikäli se ei ole jo toteutunut, lähettämällä kirjallisen peruutuksen sähköpostilla Bluewhite Bioforest Oy:lle. Sähköpostiosoite on info@bluewhitebioforest.fi. Tietojen käsittely: Noudatamme asiakkaan tietojen käsittelyssä lakeja henkilötietojen käsittelystä mukaan lukien GDPR-lisäykset. Rekisterin käytön peruste: Rekisteriseloste on nähtävissä yhtiön kotisivulla osoitteessa www.bluewhitebioforest.fi  

1.3 Metsän hiilensidontasopimuksen järjestäjä 

Bluewhite Bioforest Oy on merkitty Kaupparekisteriin vuonna 2014 ja sen voimassaolevat tiedot ovat 

 • Nimi: Bluewhite Bioforest Oy 
 • Osoite: Uutiskatu 2, 00240 Helsinki 
 • Y-tunnus: 2632418-5
 • Puhelinnumero: 050-531 7111 
 • Sähköpostiosoite: info@bluewhitebioforest.fi 
 • Internetosoite: www.bluewhitebioforest.fi 

2. Metsän hiilensidontasopimuksen tarkoitus  

Metsän hiilensidontasopimuksella sovitaan metsänomistajan metsäomaisuuden tai sen osan keskittämisestä puuston kasvuun sopimuskauden ajaksi. Tällä järjestelyllä metsänomistaja sitoutuu olemaan hakkaamatta puita, jotta puusto sitoo kasvaessaan ilmakehästä hiilidioksidia vaikuttaen tätä kautta maapallon ilmastoon. Sopimus on määräaikainen. Metsänomistaja saa omistuksen hiilensidontatodistuksiin, joita hallinnoi järjestäjä. Metsänomistaja voi saada tuottoa todistuksen mukaisesta metsästä tarjoamalla sen myytäväksi markkinoilla järjestäjän kautta. 

Metsän hiilensidontatodistuksen eli Metsäkolikon ostaja saa omistusoikeuden ostamaansa todistukseen. Todistus on tae siitä, että järjestäjä on tehnyt sopimuksen metsänomistajan kanssa metsäalasta, joka on varattu sopimuskaudeksi hiilidioksidin sidontaan. 

Osapuolet ovat tietoisia siitä, että luonnonolosuhteet voivat vaikuttaa eri tavoin metsään ja muuttaa sen kasvuominaisuuksia ja siten hiilensidontaa. Tällaisia muutoksia ovat mm. myrskytuhot ja erilaiset tuholaiset. Hiilensidontatodistus voi tällaisten muutosten vuoksi menettää arvonsa, jolloin  metsänomistaja ei ole oikeutettu saamaan ennakoituja tuottoja. Todistuksen mahdollisesti jäljellä oleva arvo palautetaan tässä tapauksessa ostajalle. 

3. Metsän hiilensidontatodistuksen määritelmä 

Metsän hiilensidontatodistus perustuu metsän puuston kykyyn sitoa kasvaessaan hiiltä hiilidioksidina maapallon ilmakehästä. Yksi todistus vastaa yhtä tonnia sitoutunutta hiilidioksidia vuodessa (1 tonCO₂/v). Tutkimusten mukaan metsä sitoo Suomessa keskimäärin 9,0 tonnia hiilidioksidia vuodessa hehtaarilta. Yhdestä hehtaarin alasta voi metsänomistaja hankkia yhdeksän hiilensidontatodistusta. Sopimuksia voi tehdä vain täysistä hiilidioksiditonneista ja kokonaisista hehtaarin aloista.  

Todistuksen voi saada vain sellaisesta metsäalueesta, joka todennetusti pitää sisällään kasvavaa puustoa. Muun muassa jouto- ja kitumaat eivät kuulu sopimuksen piiriin. Järjestäjän tavoitteena on noudattaa mahdollisuuksien mukaan Euroopan Unionin päästöoikeuskauppaan liittyvää maankäyttömääritelmää.

4. Sopimuksen kohteena oleva metsä 

Järjestäjän sopimusprosessissa varmennetaan sopimusmetsästä seuraavat tiedot, jotka järjestäjä tallentaa omiin rekistereihinsä: 

Metsän kiinteistötunnus 

 • Metsän sijaintikunta tai -alue 
 • Metsäkiinteistön nimi 
 • Hiilensidontaan varattu alue 
  • Sijainti metsässä ja kyseisen alueen määritelty kuvio/kuviot 
  • Yhteenlaskettu koko hehtaareina 
  • Hiilensidontatodistusten määrä/kpl 
 • Omistuksen todennus 
  • Asiakkaan toimittama □
  • Järjestäjän toimittama□ 
   • Kiinteistörekisteri 
   • Metsäkeskuksen palvelu, kuten Metsään.fi 
 • Alueen todennus sijaintipaikkana 
  • Metsänhoitoyhdistys 
  • Metsäkeskus/Metsään.fi 
  • OTSO Metsäpalvelut Oy 
  • Muu, mikä 
 • Alueen laadullinen todennus tässä sopimuksessa tarkoitettuun käyttötarkoitukseen sekä maankäytön että kasvupaikan ja sen puuston osalta 
  • Metsänhoitoyhdistys 
  • Metsäkeskus/Metsään.fi 
  • OTSO Metsäpalvelut Oy 
  • Muu, mikä 

5. Osapuolten vastuut

5.1 Metsänomistaja 

Metsänomistaja määrittelee metsästään alueen, jolla ei kaadeta puita sopimuskauden aikana. Metsänomistaja voi halutessaan muuttaa omaa kyseisen alueensa metsänhoitosuunnitelmaa omasta tai ympäristövaikutuksen johdosta. Tässä tapauksessa metsän hiilensidontakyky voi heiketä sopimuskauden ajalla ja hänen metsänsä hiilensidontatodistus menettää arvonsa. Tämän johdosta hänelle ei tilitetä mahdollisesti jäljellä olevaa todistukseen liittyvää saamista, vaan se korvataan hiilensidontatodistuksen ostajalle, joka ei saanut sijoitukselleen odottamaansa hiilensitoutumista kyseisen alueen puustoon. Metsänomistajan on pidettävä järjestäjä tietoisena metsään kohdistuvista olennaisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa metsän puuston hiilensidontakykyä vähentävästi tai lisäävästi. 

Metsänomistajan on annettava Bluewhite Bioforest Oy:lle tai sen nimeämälle alihankkijalle tarvittavat tiedot metsästä, jotta sopimuksen mukaisten hiilensidontatodistusten kelpoisuus ja voimassaolo voidaan taata. 

Metsänomistajan tämän sopimuksen mukainen vastuu rajoittuu järjestäjään, ellei laista muuta johdu. 

5.2 Hiilensidontatodistuksen ostaja 

Ostaja on vastuussa kaikkien antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä ostotoimeksiannon ja yleisten sopimusehtojen noudattamisesta. Ostaja on vastuullinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa järjestäjälle, jotta tämä kykenee huolehtimaan omista velvoitteistaan. 

Ostajan tämän sopimuksen mukainen vastuu rajoittuu järjestäjään ellei laista muuta johdu. 

5.3 Metsän hiilensidontatodistuksen järjestäjä 

Osapuolet ovat tietoisia siitä, että metsän hiilensidontaan liittyvät palvelut ovat uusia ja siten jatkuvan kehitystyön alaisia. Tämä voi vaikuttaa palvelun sisältöön, laajuuteen ja hinnoitteluun. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa perustellusta syystä kaikkea palveluun liittyvää. 

 

Metsän hiilensidontatodistuksen järjestäjä 

 • suunnittelee ja kehittää palvelua ja siihen liittyviä tuotteita, kuten metsän hiilensidontatodistusta. 
 • seuraa Euroopan Unionin päästöoikeuspolitiikkaa ja -kauppaa pyrkien sovittamaan omat palvelunsa mahdollisuuksien mukaan kyseisiin asioihin. 
 • suunnittelee ja sopii alihankkijoittensa kanssa määritellyn metsäalueen hiilensidontakyvyn todentamisen. 
 • perustaa palvelunsa mahdollisuuksiensa ja resurssiensa mukaan yliopistolliseen ja alan valtiollisten toimijoiden välittämään tietoon, kuten metsän hehtaarikohtaiseen keskimääräiseen hiilensidontakykyyn. 
 • suunnittelee palvelun avaamista myös kansainvälisille markkinoille, mikä voi toteutuessaan vaikuttaa palveluiden sisältöön.
 • suunnittelee ja alihankkijoittensa välityksellä avaa kuluttajille ja yrityksille suunnattavan sijoitusmahdollisuuden metsänhoitoon pienentääkseen hiilijalanjälkeään. Järjestäjällä on velvollisuus pitää hiilensidontatodistuksen hankkineet metsänomistajat ajan tasalla hiilensidontatodistusten myyntimahdollisuuksista tiedottamalla asiasta omilla Internet-sivuillaan tai muulla soveltuvalla tavalla, kuten sähköpostilla.
 • Bluewhite Bioforest Oy kerää tarvittavaa tietoa palveluun liittyvistä asioista ja välittää verottajan ja viranomaisten vaatimat tiedot kyseisten toimijoiden käyttöön. 

6. Tietosuoja ja luottamuksellisuus 

Osapuolilla on hallussaan luottamuksellista tietoa ja aineistoa, jotka he ovat valmiita luovuttamaan toisen osapuolen käyttöön tämän sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Osapuolet pitävät luovuttamansa luottamuksellisen tiedon salaisena. Tämä sopimus ei oikeuta vastaanottajaa luovuttamaan tai paljastamaan luovuttajan luovuttamaa luottamuksellista tietoa kolmannelle osapuolelle. Lisäksi sopimus estää vastaanottajaa käyttämästä luottamuksellista tietoa muussa kuin tämän sopimuksen yksilöidyssä tarkoituksessa. 

Hiilensidontatodistuksen järjestäjällä on oikeus vaatia ja saada metsänomistajalta tarkoitukseen sopivia tietoja, jotta se kykenee luotettavasti todentamaan ja järjestämään palvelun uskottavalla tavalla. Näitä tietoja järjestäjä voi luovuttaa eteenpäin viranomaisille ja soveltuvin osin  hiilensidontatodistuksen ostajalle, jotta metsäalueen todellinen olemassaolo ja sen kasvualue tulee todennettua. Järjestäjä ei kuitenkaan luovuta metsänomistajan henkilötietoja eikä kohdemetsän tarkkoja sijaintitietoja muille kuin verottajalle ja mahdollisesti muille viranomaisille näiden niin vaatiessa, ellei asiasta ole kirjallisesti sovittu osapuolten kesken.  

Metsänomistaja voi rajoituksetta hankintahintaa lukuunottamatta kertoa muille osapuolille, kuten metsäalan toimijoille, hankkineensa omasta metsäalueestaan hiilensidontatodistuksia. 

Järjestäjä noudattaa lisäksi tietosuojaan liittyen GDPR-määräyksiä, joita ovat muun muassa tiedonantovelvollisuus mahdollisista tietoturvaloukkauksista. 

7. Sopimuksen voimassaolo  

Sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua tämän sopimuksen ja metsänomistajan  tai ostajan maksettua järjestäjän osoittamalle tilille sopimuksen mukaiset maksut. Hiilensidontasopimus on voimassa viisi vuotta alkaen sopimuksen molemminpuolisesta allekirjoituspäivämäärästä. 

Hiilensidontatodistus puolestaan on voimassa toimeksiannossa määritellyn mukaisesti 1–5 vuotta täysinä vuodenmittaisina jaksoina.  

Molemminpuolinen irtisanomisaika on kaksi kuukautta.  

8. Maksut 

Metsänomistaja maksaa hankkimastaan todistuksesta järjestäjälle tämän voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun. Järjestäjä toimittaa metsänomistajalle laskun, jonka maksamisen jälkeen metsänomistajalle toimitetaan tieto sopimuksen mukaisesta määrästä yksilöidysti numeroituja hiilensidontatodistuksia. Todistusten myyntiehdoista sovitaan erikseen tehtävässä myyntitoimeksiantosopimuksessa. 

9. Muut ehdot 

Järjestäjä ei vastaa mistään metsänomistajan metsään kohdistuvasta vahingosta tai taloudellisesta menetyksestä. Lisäksi metsänomistaja ymmärtää, että metsän hiilensidontakykyyn perustuva palvelu on uusi ja siihen voi liittyä muutoksia, jotka joko tekevät hiilensidontatodistuksen arvottomaksi tai nostavat sen taloudellista ja ympäristöllistä arvoa.  

Tätä sopimusta koskevat muutokset on tehtävä kirjallisesti osapuolten allekirjoituksin vahvennettuna. Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta, ellei laista muuta johdu. 

10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen neuvotteluissa, erimielisyydet ratkaisee järjestäjän kotipaikan sijainnin mukainen käräjäoikeus. 

11. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset 

Metsän hiilensidontasopimus allekirjoitetaan kahtena samasanaisena kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. Sopimuksen molemmat kappaleet ovat yhtä todistusvoimaisia. 

Metsän hiilensidontatodistuksen ostotoimeksianto katsotaan hyväksytyksi, kun ostaja on tehnyt järjestäjälle ostotoimeksiannon ja maksanut siihen liittyvät maksut ja kun järjestäjä on vastaanottanut toimeksiannon, siihen liittyvät maksut ja hyväksynyt ne toimeksiantorekisteriinsä sekä lähettänyt asiasta vahvistuksen ostajalle sähköpostilla.